วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่

เว็บ อบต.ไผ่     รพสต.    สภาเด็กฯ ตำบลไผ่      Google     วีดีโอ     กองทุนสวัสดิการตำบลไผ่
ธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ เหตุผลในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ พ ศ 2553 นี้ คือโดยที่สภาพปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมของประชาชนตำบลไผ่ อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและได้ส่งผลถึงสุขภาวะของชุมชนที่เชื่อมโยงกันแบบเป็นองค์รวมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง และกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ไม่อาจกระทำโดยวิธีไดวิธีหนึ่งได้ เพราะปัจจุบันมีปัจจัยที่คุกคามมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากมากขึ้น จำเป็นต้องให้ตำบลไผ่ได้มีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วมมีจิตสำนึก มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดดชุมชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในชุมชน ประกอบกับมีภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน องค์กรจึงสมควรจัดให้มีธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือการดำเนินการ โดยมีจุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังเดียวกันคือ “สุขภาพชาวตำบลไผ่ดีถ้วนหน้า


ธรรมนูญสุขภาพ คือ

ธรรมนูญสุขภาพ  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพของตนเอง  สุขภาวะของสมาชิกในครัวเรือน  และส่งต่อเป็นความสุขมวลรวมของสมาชิกสังคมทั่วไป
                                 ธรรมนูญสุขภาพ จะเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กร  กลุ่มชุมชน  และประชาชนที่จะใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง  รวมไปถึงอาจใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐและเครือข่ายภาคีสร้างสุขภาพที่มีทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
                                ธรรมนูญสุขภาพ ไม่ใช่กฎหมาย  แต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ หรือเป็นเครื่องมือของการสร้างสุขภาวะของประชาชนทั่วไป เหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระธรรมวินัย มีข้อเหมือนกันตรงที่เป็นข้อบัญญัติในทางนิตินัยสำหรับประเทศ

ข้อที่ 1 ธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
ข้อที่ 2 นิยามศัพท์ในธรรมนูญนี้
สุขภาพ  หมายความว่า  ภาวะของประชาชนที่สมบูรณ์ทั้ง  ทางกาย  ทางจิต  ทางปัญญาและทางสังคม  เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
                สถานบริการของรัฐ  หมายความถึง  สถานศึกษาโรงเรียน  สถานีอนามัย  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และหน่วยงานที่เกิดขึ้นในอนาคต
                หน่วยงานนอกพื้นที่  หมายความถึง  หน่วยงานราชการอื่นๆที่ตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่  และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ
                องค์กรกลุ่มชุมชน  หมายถึง  องค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานของรัฐ  หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  หรือก่อตั้งเองภายในพื้นที่  และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ
                คุณธรรม  หมายความว่า  คุณความดีที่วิญญูชนพึงสำนึกในจิตใจตนในเรื่องความจริง  ความดีงามและใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต
                จริยธรรม  หมายความว่า  แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม
                ศีลข้อที่ 5  หมายถึง  ศีลข้อที่  5  ของศีล5  ที่กล่าวถึงการห้ามเสพสิ่งของมึนเมาทั้งสิ้นทั้งปวง
                เศรษฐกิจพอเพียง  หมายความว่า  แนวทางที่ยึดหลักความพอเพียง  มีเหตุผล  มีระบบภูมิคุ้มกันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประกอบด้วยความซื่อสัตย์  มีสติ  และปัญญา  ตั้งแต่ระดับประชาชน  ครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐประกอบกันอย่างสมดุล  และพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากโลกภายนอก
                การมีส่วนร่วม  หมายความว่า  ทุกคนมีการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่
                จิตสำนึกสาธารณะ  หมายความว่า  จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
                วัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีชีวิตของสังคมที่ดำเนินร่วมกันทั้งความรู้สึกนึกคิด  ความเป็นอยู่  การทำมาหากินโดยสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตำบล
                ประเพณี  หมายถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดำเนินอยู่เป็นประจำ
                การสร้างเสริมสุขภาพ  หมายความว่า  การกระทำที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย  จิต  ปัญญาและสังคม  โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
                จิตสำนึกสาธารณะ  หมายความว่า  จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
                การป้องกันโรค  หมายความว่า  การกระทำหรืองดกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค  และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว  สามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ระดับคือ  การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย  การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว  และ  การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพหลังจากการหายจาการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว
                การควบคุมโรค  หมายความว่า  การควบคุมโรคระบาด  โรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคติดต่ออันตรายต่างๆรวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนจากสารต่างๆ  ในสิ่งแวดล้อมอาหาร  และโรคอื่นๆ  ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ  ชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ
การควบคุมและป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ  หมายความว่า  การจัดการกับปัจจัยต่างๆที่มีผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ชีวภาพ  เชื้อโรค  สารเคมี  ภัยธรรมชาติรวมทั้งระบบต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ  รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย
                พาหะนำโรค  หมายถึง  ตัวการที่นำโรคมาติดต่อต่อผู้อื่น
                การบริการสาธารณะสุข  หมายถึง  การบริการต่างๆ  อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะการเจ็บป่วย  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน
                ตัวชี้วัดสุขภาพ  หมายถึง  สิ่งที่แสดงให้สามารถเห็นผลที่เกิดจากการกระทำใดๆต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ
                เกณฑ์การประเมิน  หมายถึง  ตัวกำหนดที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้ด้อยโอกาส  หมายความถึง  ประชาชนที่เป็นพี่น้องของพวกเราแต่อยู่ในสถานะยากลำบากในการดำเนินชีวิต  ทั้งฐานะ  ที่อยู่อาศัย   ความรู้และสุขภาพ
                ภาคีเครือข่าย  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร  กลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สุขภาวะชุมชนในพื้นที่
                พยาบาลวิชาชีพ  หมายถึง  ผู้ที่มีอาชีพเป็นพยาบาลและมีความรู้ด้านพยาบาล  โดยผ่านการเรียนจากสถาบันของรัฐที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว
                “ทันตภิบาล  หมายถึง  ผู้ที่มีคาวามรู้ความสามารถดูแล  รักษา  ฟันในช่องปาก
                จิตอาสา  หมายถึง  ผู้ที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน
                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่สร้างสมและถ่ายทอดกันมาในแต่ละรุ่นของชุมชนท้องถิ่น
                การจัดการความรู้  หมายถึง  การดำเนินการให้ความรู้เหล่านั้นสามารถคงอยู่และสืบทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่ต้องการ
                การเข้าถึงข้อมูล  หมายถึง  ประชาชนทุกคนสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น  หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อตนเองได้ตามต้องการ
                นำเข้าข้อมูล  หมายถึง  การดำเนินการให้ข้อมูลที่ต้องการไปบันทึกไว้  เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป
                สมัชชาสุขภาพ  หมายถึง  การจัดให้มีเวทีพูดคุย  ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
                เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  หมายถึง  การเกษตรที่มีความเข้าในในระบบสารเคมีต่างๆทางการเกษตรและมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัยของการบริโภค
            สัมมาอาชีพ  หมายถึง  อาชีพที่ดีและสุจริต

ประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพตำบลไผ่ ทั้ง14หมู่ 
ข้อที่ 3   ธรรมนูญนี้ มีผลให้ใช้กับประชาชน หน่วยงาน องค์กร กลุ่มของชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนิน  
              กิจกรรมในตำบลไผ่ นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป


หมวดที่ 1  ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพ
                   ข้อที่  4  ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง  สุขอนามัยครอบครัว  สุขภาวะชุมชนจากความรัก  ความเข้าใจ  เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่นิสัยสุขภาพร่วมกับพัฒนามรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม  คุณธรรม  หลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เป็นตำบลแห่งความสุขและมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า
หมวดที่ 2  การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะ
                  ข้อที่  5  โดยมาตรฐานทั่วไปควรรักษาศีลข้อที่  5  และข้ออื่นๆ
                  ข้อที่  6  ต้องมีคุณธรรม  มีจริยธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และยิ้มแย้มแจ่มใส
                  ข้อที่  7  มีสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื้อต่อสุขภาพ
                  ข้อที่  8  มีการจัดการธรรมชาติให้ร่มรื่น  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
                  ข้อที่  9  ส่งเสริมการอนุรักษ์  พัฒนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
หมวดที่ 3  การควบคุม  ป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ  สุขภาวะ
                  ข้อที่  10  ควบคุมกลิ่น  ขยะ  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  เสียง  ฝุ่นละออง  แสง  ควัน  ความเร็วรถ  ให้   อยู่ในระดับเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนด
                  ข้อที่  11  ควบคุมป้องกันภัยจาก  คน  แมลง  และสัตว์  ที่น่าจะเป็นพาหะนำโรคมาสู่ชุมชน     
                  ข้อที่  12  ป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต  การบริโภคในชีวิตประจำวัน    
                  ข้อที่  13  ควบคุมและป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบล
                  ข้อที่  14  ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกปะเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ    ลดลง            อย่างต่อเนื่อง
                  ข้อที่  15  สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับครัวเรือนในการเฝ้าระวังป้องกัน  ภัยพิบัติและโรคติดต่อในชุมชน
หมวดที่ 4  การบริการ  ติดตาม  ประเมินผล  ด้านสุขภาพและสุขภาวะของชุมชน
                   ข้อที่  16  พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
                   ข้อที่  17  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  น่าเชื่อถือ  และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง
                   ข้อที่  18  ให้ร่วมกันสร้างตัวชี้วัดสุขภาพครัวเรือน  และสุขภาวะชุมชน  พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบมีส่วนร่วม
                   ข้อที่  19  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันออกกำลังกายในทุกรูปแบบ  ทุกกลุ่มอายุ  อย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่
                  ข้อที่  20  ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันสร้างอาสาสมัครชุมชน  ในการดูแล  เด็ก  คนพิการ  คนชราผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
                  ข้อที่  21  สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  สุขภาวะ  กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
                  ข้อที่  22  ให้มีการติดตามประเมินผล  และนำผลสรุปรายงานการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                  
หมวดที่ 5  การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์แผนไทย
                  ข้อที่  23  ให้มีพยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลในสัดส่วน  15,000  หรือตามเหตุผลความต้องการของชุมชน 

                  ข้อที่  24  ต้องมีการพัฒนาสุขภาพตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    (อสม.) และควรทดสอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

                   ข้อที่  25  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครชุมชน  เช่น  อสม.น้อย  แม่/พ่ออาสา  ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  หรือผู้ที่มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

                   ข้อที่  26  ให้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนได้จัดทำกิจกรรม  หรือร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพ  และการสร้างสุข


หมวดที่ 6  การคุ้มครองสิทธิ  ของผู้บริโภคทุกกลุ่มในตำบล
                        ข้อที่  31  องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด  หรือตามความเหมาะสมตามคำแนะนำขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

                   ข้อที่  32  จัดให้มีและร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรวดเร็ว  และเป็นปัจจุบัน

                   ข้อที่  33  ต้องจัดให้มีคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภค

                   ข้อที่  34  สัดส่วนคณะกรรมการตามข้อ  33  ต้องมีกรรมการมาจากองค์กรของกลุ่มชุมชนไม่น้อยกว่า 50%

                   ข้อที่ 35  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่  สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้า  อาหารและการบริหาร  และรายงานผลเสียที่กระทบต่อผู้บริโภคและชุมชนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต้องให้  

ความร่วมมือทุกขั้นตอน

                  ข้อที่  36  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการในหน้าที่ตามสมควร


หมวดที่ 7  การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้  และบริการข้อมูล
                 ข้อที่  37  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสุขภาวะอย่างต่อเนื่องด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
                 ข้อที่  38  ให้หน่วยงาน  องค์กร  กลุ่มชุมชนในตำบลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  และสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
                 ข้อที่  39  สร้างโอกาสให้องค์กร  กลุ่มชุมชน  ได้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างสะดวกมากขึ้น
                 ข้อที่  40  ต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะ
                 ข้อที่  41  ให้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะ  มีภาระหน้าที่ในการสำรวจ  นำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ  (GIS)  และนำเสนอหรือส่งมอบข้อมูลต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ต้องการเป็นระยะ
                 ข้อที่  42  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ศูนย์ข้อมูลฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและดำเนินการในภาระหน้าที่ตามความจำเป็นและต้องการของ

หมวดที่ 8  เศรษฐกิจพอเพียง
                  ข้อที่  44  ต้องสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างด้านผลิตเองใช้เองปลูกเองกินเองอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นเกษตรอินทร์ปลอดสารพิษ
                  ข้อที่  45  สนับสนุนการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและร่วมกันบริโภคผลผลิตที่เป็นของชุมชน
                  ข้อที่  46  ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสัมมาอาชีพและการพึ่งพาตนเองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
                  ข้อที่  47  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ  มีน้ำใจ  เสียสละ  โดยยึดหลักธรรมของศาสนาเป็นที่ตั้ง
                  ข้อที่  48  ให้มีการร่วมกันจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม
                  ข้อที่  49  ให้ศูนย์พัฒนาคุณธรรมมีภาระหน้าที่ส่งเสริมศีลธรรมแก่ชุมชน  สนับสนุนและปกป้องคนดีให้ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวตำบลไผ่อย่างต่อเนื่อง
                  ข้อที่ 50 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมตำบลไผ่ เพื่อดำเนินการในหน้าที่ตามสมควร


หมวดที่ 9  การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนตำบลไผ่
                  ข้อที่ 51 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไป ตามธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ฉบับนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมทั้งหมดของงบประมาณในแต่ละปี
                  ข้อที่ 52 ให้หน่วยงาน  องค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ตามสมควร
                  ข้อที่ 53 ให้มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากแต่ละหน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และเครือข่ายภาคีสุขภาพเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ ฉบับนี้
                  ข้อที่ 54 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลไผ่ ได้ร่วมกันเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อให้เป็นข้อกำหนด ที่มีกฎหมายรองรับบังคับใช่ในบางกรณีภายในพื้นที่ตำบลไผ่

หมวดที่ 10  สำนักธรรมนูญสุขภาพ

                    ข้อที่ 55 ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพนี้ และเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กร และคณะกรรมการอิสระตามธรรมนูญสุขภาพ และจัดทำตัวซี่วัดสุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาวะ โดยใช่กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
                     ข้อที่ 56 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการตามแผนงาน หรือกิจกรรมโครงการที่สำนักธรรมนูญสุขภาพกำหนด
                     ข้อที่ 57 การบริหารจัดการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธรรมนูญสุขภาพตำบลไผ่
                     ข้อที่ 58 กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพนำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพตำบลไผ่ประจำปี และเสนอให้ใช่มาตรการทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป..